Een Leijestroom kind krijgt het beste!

Leijestroom heeft hoge verwachtingen!

Kinderen krijgen de ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en talenten te ontwikkelen. Een Leijestroom kind is goed voorbereid op de toekomst.

Ieder kind bij Stichting
Leijestroom krijgt:

1. Ruimte om te onderzoek en te ondernemen

In de toekomst zal het filteren en analyseren van informatie steeds belangrijker worden, ICT-ontwikkelingen nemen meer en meer een prominente plaats in. Leijestroom wil het onderwijs hier optimaal op aansluiten. Het huidige sterke en solide onderwijs moet verder verbreed worden door te investeren in toekomstgericht innovatief onderwijs.

Kerncompetentie: kinderen meer ruimte geven voor zelfinitiatief en sturing van het eigen leerproces. 

Voorwaarden: Onderwijsprofessionals zijn in staat om kennis te verankeren en het leerproces te begeleiden. Kinderen moeten inzicht hebben in en sturing kunnen geven aan het eigen leerproces. De leeromgeving kenmerkt zich door een uitdagende en betekenisvolle context waarin kinderen geprikkeld worden om te onderzoeken en aan de slag te gaan.

2. Onderwijs naar mogelijkheden en talenten

Passend onderwijs is onlangs ingevoerd en in de nabije toekomst zal er nog meer aandacht besteed worden aan het opbouwen en delen van specifieke zorgexpertises, doorgaande gepersonaliseerde ontwikkellijnen en efficiënter inrichten van de zorgstructuur. Iedere Leijestroom school heeft zijn zorgprofiel beschreven en biedt tenminste basisondersteuning. Leijestroom heeft hoge verwachtingen!

Kerncompetentie: passend onderwijs vraagt, net als toekomstgericht onderwijs, veel van het differentiatievermogen van onze professionals. 

Voorwaarden: onderwijsprofessionals hebben zicht op de algemene en individuele ontwikkellijnen. Daarnaast beschikt Leijestroom over diverse experts op gebied van passende zorgstructuur.

3. Een omgeving die garant staat voor kwaliteit

Ondanks de bovengemiddelde score in de eindopbrengsten, blijven Leijestroom scholen werken aan verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. Hierbij is een kwaliteitsmonitoringssysteem en professionele feedbackcultuur onontbeerlijk! Leijestroom is een warme en mensgerichte organisatie waarin laagdrempeligheid, vertrouwen en autonomie voor professionals hoog in het vaandel staan.

Kerncompetentie: Versterking van de taakgerichtheid en sturing op doelen zoals beoordelingscycli, taakbeleid en functiedifferentiatie. Onze professionals worden meer aangespoord om structureel te reflecteren op hun eigen taak vanuit een uniforme set kwaliteitsindicatoren. 

Voorwaarden: Leijestroom ontwikkelt een uniforme set relevante kwaliteitsindicatoren en stuurt continue op kwaliteit vanuit een professionele feedbackcultuur.

Beloftes van Stichting Leijestroom

Stichting Leijestroom is zich er terdege van bewust dat deze ambities hoog gegrepen zijn. Leijestroom biedt daarom de scholen professionele hulp om deze ambities waar te maken.

Ieder kind van een Leijestroom school:

  • Heeft inzicht in en kan sturing geven aan het eigen leerproces
  • Ontwikkelt zich in een omgeving die garant staat voor kwaliteit
  • Krijgt onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de eigen mogelijkheden en talenten

Stichting Leijestroom zet zich actief in om ouders te laten zien en ervaren wat de kwaliteiten zijn van de Leijestroom scholen. Bovendien doet Leijestroom er alles aan om de financiële- en kwaliteitsrisico’s van hun scholen te verkleinen!

Stichting Leijestroom     Moleneindplein 9, 5262 CW Vught     073 - 657 68 68     info@leijestroom.nl